आपल्या हक्काचे डिजिटल नेटवर्क...

गणेश उत्सव मंडळानी धर्मादाय कार्यालयाकडून परवानगी घेण्याचे आवाहन


सातारा : सार्वजनिक गणेशोत्सवासाठी निधी गोळा करण्यासाठी परवानगी देण्याचे काम दि.20 ऑगस्ट ते 23 सप्टेंबर 2018 अखरे चालू राहणार असून त्यानंतर परवानगी दिली जाणार नाही. संबंधितांनी सहायक धर्मादाय आयुक्त, सातारा राजधानी टॉवर्स, तिसरा मजला यादोगोपाळ पेठ, सातारा येथील कार्यालयाशी संपर्क साधवा. तसेच गणेश उत्सव परवानगीसाठी मंडळांनी संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज करावेत, असे आवाहन सहायक धर्मादाय आयुक्त यांनी केले आहे.

मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 चे कलम 41 (क) नुसार धार्मिक व सार्वजनिक स्वरुपाच्या कार्यक्रमासाठी वर्गणी, देणगी जमा करावयाची असल्यास सहायक धर्मादाय आयुक्त, सातारा यांची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक आहे, परवानगी शिवाय सार्वजनिक उपक्रमास निधी जमा करणे हा फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा आहे. गणेश उत्सव परवानगीचे आवश्‍यक अर्ज धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत सन 2018 सालातील तात्पुरत्या स्वरुपातील परवानगी देण्याचे काम 20 ऑगस्ट पासून कार्यालयात सुरु करण्यात आले आहे. 

संस्था नोंदणी अधिनियम 1860 व मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 अन्वये नोंद असलेल्या व ज्यांच्या उद्देशामध्ये गणेश उत्सव साजरा करणे असा उल्लेख असणाऱ्या संस्थांना अशी परवानगी घेण्याची आवश्‍यकता नाही. तसेच तात्पुरत्या स्वरुपातील परवानगीसाठी अर्ज सादर करणे बंधनकारक आहे. त्याप्रमाणे नवीन परवानगीसाठी अर्ज सादरी करताना त्या त्या क्षेत्रातील नगरसेवक, ग्रामपंचायतीकडील त्यांचे या ठिकाणी गणेश उत्सव साजरा करण्यास अनुमती असल्याचे संमतीपत्रक सादर करणे आवश्‍यक आहे. देणगीदारांनी देणगी देण्यापूर्वी सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालयाकडील परवानगी प्रत पाहून खाती करुन देणगी, वर्गणीबाबत निर्णय घ्यावा. तसेच सर्व गणेश उत्सव मंडळाच्या संबंधित पदाधिकाऱ्यांनी मागणी प्रमाणे, देणगी, वर्गणी स्वीकारण्या पूर्वी परवाना दाखविण्याची व देणगी, वर्गणी मिळाल्याबाबतची आश्‍यक ती पावती देण्याची खबरदारी घ्यावी